ตำแหน่ง Senior Sales / Sales Representative

จำนวน: 5 อัตรา
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์: 0-3 ปี
รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
รายละเอียดงาน:
1. นำเสนอขายพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) ในงาน Bus & Truck
2. นำเสนอขายพื้นที่โฆษณาในนิตยสาร และ Website
3. ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ
4. รับผิดชอบและพัฒนายอดขายให้สำเร็จตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. จัดทำข้อมูล วางแผนการขาย คาดการณ์การขาย รวมทั้งรายงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง
6. ดูแลและบริการลูกค้าเป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
7. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และข้อมูลการตลาดที่สำคัญ ความคิดเห็น หรือความต้องการของลูกค้า
8. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
– รักงานขาย มีใจรักในงานบริการ สามารถอดทนต่อภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ปิดการขาย การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– มีทัศนคติที่ดี เปิดใจยอมรับ รับฟังและเรียนรู้สิ่งใหม่
– มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
– สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office และใช้งาน Internet, E-mail ได้
– มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศได้
** หากมีประสบการณ์ด้านงานขายพื้นที่งานแสดงสินค้า, สื่อโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

ตำแหน่ง Senior Reporter / Reporter

จำนวน: 1 อัตรา
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 0-3 ปี
รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
รายละเอียดงาน:
– ดูแลอัพเดทเนื้อหาในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ
– เขียนข่าว,บทความ / แปลข่าว,บทความ รวมถึงการปิดต้นฉบับ
– ลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าว เพื่อนำมาเรียบเรียงและนำเสนอในสื่อที่รับผิดชอบ
– รับผิดชอบและบริหารจัดการ Social Media ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– รับผิดชอบประสานงานร้านเพลทและโรงพิมพ์
– ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ:
– เขียนข่าว บทความ รีไรท์ สรุปประเด็นข่าวได้ (ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่ำเสมอ)
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (งานแสดงสินค้าของบริษัท หรือออกไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวตามโอกาส)
– พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
– สามารถแปลข่าว หรือบทความจากภาษาอังกฤษเป็นไทยได้ดี
– มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานเขียนให้น่าสนใจได้
– มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
– มีประสบการณ์ด้านงานเขียน
– หากมีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์ อาทิ รถโดยสาร รถบรรทุกจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตำแหน่ง Project Manager - Exhibition Project

Responsibilities
– To oversee and manage the entire exhibition process by executing set activity schedule and understanding of all stages of exhibition processes in order to ensure all exhibition processes run smoothly.
– To manage the project on time and within budget including all aspects of the project and monitor expected project costs actual vs. planned targets.
– Be involved with selling to prospective clients and approach exhibitors on a regular basis.
– To work with the operation, marketing and sales team to lead the project team toward success.
– To identify problem issues, develop all aspects of exhibition project and propose the project development for the related fields.
– To oversee the production of project media content as well as the income of the media.
– Attend regular training to ensure that actions are constantly aligned with company objectives and vision.
– Complete other ad-hoc tasks as needed.

Qualifications
– Male or Female Age 30 above, Thai Nationality
– Bachelor's degree or higher in Marketing, Advertising, Communication Arts, Business Administration or related fields.
– Have experience at least 2 years in Event Marketing or Organizer field or Business Development
– Skillful in Project Management minimum 2 years experiences
– Have knowledge for Budget controlling
– Able to work within tight deadlines
– Proven capability in analysis and concept thinking as well as interpersonal and Strong public presentation skill.
– Possess an inquiring mind and a big thirst for learning
– Excellent in both written and spoken Thai as well as English (If any TOEIC, TOEFL and IELTS score would be a plus)
– Team players
– Work under pressure and limited time