Super Intendent : กว่าจะเป็นสนามกอล์ฟ (ขั้นตอน และวิธีการดูแลรักษา)

มีนักกอล์ฟหลายๆ คน ถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสนามกอล์ฟ ให้มีคุณภาพที่ดีนั้นมันยากไหม!!!  คุณภาพของสนามจะดี หรือสวยมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่างรวมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุที่ดี มีคุณภาพในการก่อสร้าง การเลือกชนิดสายพันธุ์หญ้าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ รวมถึงวิธีการจัดการดูแลรักษาคุณภาพสนามให้อยู่ได้นาน

หญ้าเป็นสิ่งมีชีวิต เหมือนกับคนเรา ดังนั้น หญ้าจึงต้องการธาตุอาหาร น้ำ อากาศ ดินหรือสิ่งยึดเกาะ สารกำจัดวัชพืชรวมถึงโรคและแมลง เครื่องจักรสนาม รวมถึงการทำเขตกรรมต่างๆ ธาตุอาหารหลักที่หญ้าต้องการคือ N-P-K ปริมาณขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้า ฤดูกาล รวมถึงธาตุอาหารที่คงอยู่ในดินที่ปลูกว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด การให้ปุ๋ย จะให้ในลักษณะชนิดเม็ดแบบหว่าน หรือเป็นปุ๋ยน้ำแบบฉีดพ่น การตัดหญ้าจะตัดบ่อยครั้ง เช่น กรีน จะตัดทุกวัน ที่ออฟ และแฟร์เวย์ จะตัดวันเว้นวัน เพื่อตัดเอาปลายใบหญ้าออก หญ้าจะเรียบเนียน ส่วนหญ้ารัฟมีการตัด อาทิตย์ละครั้งหรือมากกว่านี้ ขึ้นกับฤดูกาล การให้น้ำหญ้านั้นต้องไม่มากเกินไปจนทำให้พื้นสนามแฉะ หรือทำให้ระบบรากของหญ้าไม่ดีหรือไม่ยาวเท่าที่ควร และที่สำคัญจะทำให้พื้นสนาม เกิดตะไคร่น้ำขึ้น ซึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หญ้าไม่สมบูรณ์ และอาจทำให้หญ้าเน่าตายได้

การทำเขตกรรมสนาม เป็นหัวใจสำคัญ เช่น การตัดหญ้า การสางหญ้า การเจาะ การท็อปทราย  การบดอัด เป็นต้น สนามหญ้าหรือสนามกอล์ฟ จะมีการทำเขตกรรมต่างๆ ตั้งแต่การสร้างสนามเสร็จใหม่ๆ และจะมีการทำในแต่ละเดือนของทุกๆปี ผู้ดูแลรักษาสนามกอล์ฟจะเป็นผู้วางแผนการทำงานเอาไว้ การทำเขตกรรมเป็นประจำ จะช่วยลดการสะสมของชั้นเศษหญ้าที่มีมากเกินไป ซึ่งเป็นที่สะสมของโรคและแมลง และยังเป็นการช่วยระบายน้ำและอากาศ กระตุ้นให้หญ้าเกิดต้นใหม่

การป้องกันกำจัดโรคและแมลงในสนามหญ้านั้น หากสนามมีการทำเขตกรรมที่ดี จะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคและแมลง แต่เมื่อเกิดการระบาด จะใช้สารชีวภาพป้องกันและกำจัด หากเกิดการระบาดมากจะใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดทันที แต่ในปัจจุบันนี้ สนามกอล์ฟส่วนมากจะลดการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้ สารชีวภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นมิตรที่ดีกับสิ่งแวดล้อมและผู้ที่มาเล่นกอล์ฟ จะได้ปลอดภัย

การดูแลรักษาสนามกอล์ฟของแต่ละสนามนั้น จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป เงินทุนที่จะต้องใช้มีเพียงพอหรือไม่ รวมถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของ บุคลากรที่รับผิดชอบในงานมีมากน้อยเพียงใด แต่ท้ายที่สุดทุกๆ สนามจะมีเป้าหมายเดียวกันคือ คุณภาพสนามต้องดี และสวยงาม ตลอดเวลาครับ

เรื่องโดย: โปรประหยัด ชินราช #