Hot Shot : ยิ่งไกล ยิ่งเห็น

กอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความละเอียด และความสม่ำเสมอ รวมไปถึงต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต เพราะมันคือฐานข้อมูลในการเล่นลูกต่างๆ และยิ่งการเล่นลูกสั้นข้างกรีน หรือการพัตต์ จะเป็นช็อตที่มีความสำคัญมาก ในเกมกอล์ฟ

ปกติแล้วบนกรีนจะมีเนินไม่ว่าจะเป็นทางขึ้น ทางลง เอียงไปทางซ้าย หรือเอียงไปทางขวา พื้นที่เหล่านี้มันคือฐานข้อมูลที่นักกอล์ฟจะต้องรู้ก่อนที่จะเล่น  เป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะนำมาตัดสินใจในการเลือกเล่นช็อตต่างๆ รวมถึงการให้น้ำหนัก และทิศทางในการเล่น

สำหรับนักกอล์ฟมือใหม่ เวลาเดินขึ้นกรีน หรือเล่นลูกสั้นข้างกรีน ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเดินดูรอบๆ หรือไม่สังเกตในทิศทางของเนิน หรือสโลปต่างๆ แต่จะคอยถามแคดดี้ ซึ่งบางครั้งแคดดี้เขาก็บอกว่าทางลงนะ แต่เราไม่รู้หรอกว่าลงระดับไหน เอียงเท่าไหร่ ดังนั้น การให้น้ำหนักหรือการเลือกช็อต ก็จะผิดพลาดไป

แต่ผมขอแนะนำว่า ก่อนที่จะเล่น ขณะที่เดินไปยังลูก ให้ท่านนักกอล์ฟมองไปไกลๆ เราจะเห็นเนินเห็นสโลปได้ง่ายกว่า และเมื่อเดินขึ้นไปอยู่บนกรีนแล้ว ก็ขอให้เดินดูจากหลังหลุม หน้าหลุม และด้านข้างของหลุมเพื่อหาข้อสรุปว่า จะเล่นแบบไหน น้ำหนักเท่าไร

ดังนั้น การเล่นกอล์ฟลูกสั้นข้างกรีน หรือบนกรีน ยิ่งเรามองพิจารณาจากระยะไกลๆ เราจะเห็นสโลป และเนินที่อยู่บนกรีนได้ง่ายกว่า และเมื่อเราเห็นแล้ว เราสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาตัดสินใจในการเล่นช็อตต่อไปได้ง่ายขึ้นครับ

รื่องโดย: โปรเต้ เบญจพล อุบลบาล / ภาพ: GWF #348