Golf Fitness : รูปแบบการเทรนนักกอล์ฟ สำหรับเสริมสร้างให้ได้ระยะที่ไกลขึ้นโดยเฉพาะ

การฝึกฝนนักกอล์ฟ ให้สามารถเพิ่มระยะในการตีที่มากขึ้น ต้องประกอบไปด้วยหลายๆ ปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริม ทั้งในส่วนของสรีระ กำลัง และการฝึกซ้อม ซึ่งในฉบับนี้ ผมมีแนะนำมาฝากท่านนักกอล์ฟในหัวข้อ “รูปแบบการเทรนนักกอล์ฟ สำหรับเสริมสร้างให้ได้ระยะที่ไกลขึ้นโดยเฉพาะ” ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

สิ่งที่ต้องทราบ

– สรีระร่างกาย อาการบาดเจ็บที่เคยผ่านมา
– การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อสำหรับนักกอล์ฟ
– ต้องทำการทดสอบ TPI test & FMS Test เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายให้เหมาะสมกับนักกอล์ฟ
– รูปแบบวงสวิงที่ได้ทำมา (ต้องมาการทำงานร่วมกับโค้ชสวิง เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม)
– ช่วงเวลาของนักกีฬาที่สามารถจัดตารางการฝึกซ้อม ไม่ว่าจะเป็น วงสวิง และร่างกาย เพื่อจัดตารางการฝึกก่อนไปแข่งให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อความเข้มข้น และคุณภาพงานของนักกีฬาเอง อย่างน้อย 4 สัปดาห์

พื้นฐานในการฝึกเพื่อปรับทักษะให้สัมพันธ์กับกีฬากอล์ฟ
ความสมดุล  (Balance)  คือ ความสามารถในการควบคุมการทรงตัวของร่างกายทั้งในสภาวะอยู่นิ่งและ ในขณะที่มีการเคลื่อนไหว ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายต้องจัดท่าทางให้มีความสมดุลตลอดเวลา เพื่อให้ออกแรงขณะนั้นมีประสิทธิภาพ

การประสานงานความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวของร่างกาย (Co-ordination) คือ การประสานสัมพันธ์ของร่างกายจากการระดมเอาระบบประสาทส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวให้จัดลำดับการทำงานเป็นไปตามจังหวะหรือขั้นตอนการใช้ทักษะและกลไกการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีความสมดุล

กำลัง (Power) คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อโดยการยืดออกและหดตัวกลับในเวลาสั้นๆเป็นการทำงานเพื่อให้เกิดแรงมากที่สุด เป็นการใช้กำลังของกล้ามเนื้อที่มาจาการฝึกความแข็งแรงมาอย่างต่อเนื่อง แล้วถูกปรับคุณสมบัติให้เป็นกำลังด้วยการฝึกรูปแบบเฉพาะด้าน

ความเร็ว (Speed) คือ ความเร็วเป็นสมรรถภาพทางกายที่ต้องได้รับการฝึกอย่างเต็มรูปแบบ นักกอล์ฟต้องใช้ความเร็วจากการฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆมาอย่างดี และพร้อมที่จะออกแรงได้อย่างเต็มที่ เพื่อเกิดความเร็วที่สูงขึ้น

เรื่องโดย: โปรแจ็ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ / กพ.ณัฐ ณ สงขลา #355