ส.สนามกอล์ฟไทย จัดประชุมสามัญประจำปี พร้อมเปิดตัวกรรมการชุดใหม่

สมาคมสนามกอล์ฟไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อเปิดตัวคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ และรายงานผลงานของปีที่ผ่านมา พร้อมลุยกิจกรรมใหม่ของทางสมาคมฯ โดยมีสมาชิกสนามกอล์ฟเข้าร่วมการประชุม ณ สนามกอล์ฟ บางปะกง ริเวอร์ไซค์ คันทรีคลับ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

นายสุชาติ สุวรรณศรี เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 สมาคมสนามกอล์ฟไทย โดยมีตัวแทนสมาชิกสามัญ 50 สนามเข้าร่วมประชุมจาก 74 สนามทั่วประเทศ เป็นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟสนามไทย ณ สนามกอล์ฟ บางปะกง ริเวอร์ไซค์ คันทรีคลับ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ที่มีการเปิดตัวประกอบด้วย นายสุชาติ สุวรรณศรี นายกสมาคม, นายพรชัย กิตติปัญญางาม อุปนายก คนที่ 1 , นายชวลิต ชนารัตน์ อุปนายก คนที่ 2, นางสาวบุญญาภา ศรีอรทัยกุล กรรมการ, นายเกียรติศักดิ์ เกตุศิริ กรรมการและปฎิคม, นายมานิตย์ ชัยมงคล กรรมการ และนายทะเบียน, นายปิติวัตติ์ ปัฐน์ฐานนท์ กรรมการ และประชาสัมพันธ์, นายรัฐชาติ มงคลนาวิน, นายชวลิต สุรังษี กรรรมการภาคกลาง, นายเฉลิมพล ชูชาติ กรรมการภาคเหนือ

นายชวทรรศน์ ศุภบัณฑิตา กรรมการภาคใต้, นายสมชาย สืบบุญศรีพงศ์ กรรมการภาคตะวันออก, นายกาญจน์ บุพศิริ กรรมการภาคตะวันตก, นายวิณณ์ ผานิตวงศ์ กรรมการภาคตะออกเฉียงเหนือ, นายสุเมธ อินทรามระ กรรมการและเหรัญญิก, นายเลอสรรค์ โลหชลิตานนท์ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย และนายยงยุทธิ์ เพ็ชร์สุวรรณ อดีตประธานสภาคนแรก มานั่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ

ในส่วนของวาระการประชุมวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 วาระที่ 3 การแถลงผลงานและกิจกรรมที่กระทำในระหว่างปี วาระที่ 4 รับรองงบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 วาระที่ 5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทน วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสุชาติ สุวรรณศรี กล่าวว่า “ผมจะประสานความร่วมมือของสนามกอล์ฟต่างๆ มากขึ้น และจะประสานทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐฯ และภาคเอกชน เพื่อพลักดันวงการกอล์ฟไทยให้โตมากยิ่งขี้น ที่สำคัญนโยบายหลักมีดังนี้
1. สานต่อการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในการชำระภาษีแก่สรรพากร (ร่วมกันใช้เหตุผลในการชี้แจงการเสียภาษีอย่างเป็นธรรม)
2. ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์สนามกอล์ฟในสมาชิก อาทิ การเข้าร่วมงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TGTM) ในปี 2566 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ / การต่อยอดและให้ความร่วมมือการอัพเดทข้อมูลข่าวสารแก่ ททท. ในเว็บไซด์สนามกอล์ฟ https://www.thai-golfcourse.com / การเปิดรับช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการขายในรูปแบบใหม่ ผ่านดิจิทัล หรืออื่นๆ

3.สร้างโอกาสในการร่วมตัวของสมาชิก ผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล (ประชุมผ่านระบบออนไลน์) ในทุกไตรมาส หรือทุกเดือน โดยแบ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละพื้นที่ภูมิภาค เพื่อเป็นการรับฟังคำแนะนำ ปรึกษา หรือปัญหาของแต่ละสนามกอล์ฟ หรืออาจะมีการประชุมแบบเข้าถึงพื้นที่ ในทุกไตรมาส 4.หลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นระหว่างสมาชิก ก็จะดำเนินการตามความประสงค์ หากสามารถทำได้และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทำกิจกรรมในเกิดการแลกเปลี่ยนลูกค้าของแต่ละสนาม ข้ามพื้นที่ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนอขายสนามกอล์ฟภายในสมาชิก / การต่อรองการซื้อสินค้าต่างๆ ที่ใช้ในสนามกอล์ฟกับ Supplier ในพื้นที่

5.กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ และเอกชนในการผลักดัน สนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟในระดับสากล เพื่อสนามกอล์ฟในประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสในภาพรวมในการเสนอขายสนามกอล์ฟในประเทศไทย 6.กิจกรรมเพื่อผลัดดันในการเกิดการสนับสนุนนักกอล์ฟเยาวชนให้ได้รับโอกาสการแข่งขันในระดับสากล หรือกับเยาวชนต่างชาติ ในประเทศไทย”

ติดตาม HotGolf ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://linktr.ee/hotgolfclub
**สั่งซื้อสินค้ากอล์ฟออนไลน์จากทุกแบรนด์ชั้นนำ ผ่าน HotGolf Shop สอบถามสินค้าได้ที่คลิก https://line.me/R/ti/p/%40hotgolf