ต้องทำตาม!! กรมอนามัยวางคู่มือสนามกอล์ฟ-นักกอล์ฟ แต่สนามเปิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าฯ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกมาตรการแนะนำสนามกอล์ฟ-นักกอล์ฟ หลังมีรายงานเตรียมผ่อนปรนให้กลับมาเปิดบริการอีกครั้งในวันที่ 1 พ.ค.นี้ โดยยืนยันห้ามใช้ห้องอาบน้ำหลังเล่นกอล์ฟเสร็จ ขณะที่ประเด็นสนามกอล์ฟจะเปิดให้บริการได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นผู้พิจารณา

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63 กรมอนามัย โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางป้องกันโรค Covid-19 ในสถานประกอบการตามมาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการสนามกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้วาง 3 แนวทางหลัก “มาตรฐานกลาง” หากสนามกอล์ฟการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยแบ่งเป็นสำหรับเเจ้าของกิจการ/ผู้ให้บริการ และรูปแบบการบริการ, การดูแลสถานที่ ส่วนให้บริการลูกค้า ล็อบบี้ เคาน์เตอร์ บริเวณที่นั่งรับรองโต๊ะเก้าอี้ และการเตรียมการสำหรับผู้รับบริการ นอกจากนี้ที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากพูดคุยขึ้นมา มาตรการห้ามใช้ห้องอาบน้ำหลังเล่นกอล์ฟเสร็จ รวมถึงจะมีการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการปลีกย่อยเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยมาตรการต่างๆ ที่ออกมาก่อนมีดังนี้

เจ้าของกิจการ/ผู้ให้บริการ และรูปแบบการบริการ
-ผู้รับผิดชอบสถานที่ ให้สื่อสารข้อมูลแก่ พนักงาน โดยอบรมพนักงาน เรื่องมาตรการ และความรู้ในการสังเกตตนเองของ COVID-19
-กําหนดให้มีการตรวจวัดคุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานทุกคน พนักงานที่มีอาการเจ็บป่วย เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อให้หยุดงานและพบแพทย์
-จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสําหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ-จํากัดจํานวนผู้รับบริการ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป ใช้ระบบนัดจองคิวเข้าใช้บริการและควบคุมระยะเวลาใช้บริการ
-จุดประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน จุดชําระค่าบริการ จัดให้มีช่องทางเข้าและออกที่ชัดเจนและ รักษาระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร
-สถานประกอบการกําหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาด และสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะหลังจากรับธนบัตรจากลูกค้า หรือสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกําลังกาย หรือจุคที่สัมผัสร่วมกันบ่อย
-พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง ได้แก่ แม่บ้านทําความสะอาดห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทําความสะอาดเตียง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ ห้องสปา ห้องออกกําลังกาย ห้องสุขา พนักงานเก็บขนขยะ ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค และเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาด และสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

การดูแลสถานที่ ส่วนให้บริการลูกค้า ล็อบบี้ เคาน์เตอร์ บริเวณที่นั่งรับรองโต๊ะเก้าอี้
-จัดให้มีจุดล้างมือที่สะอาดเพียงพอ หรือมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สําหรับบริการลูกค้า
-จัดให้มีการทําความสะอาคชุดอุปกรณ์สําหรับผู้ใช้บริการ
-สถานที่ให้บริการ เช่น ห้องน้ําต้องเพิ่มความถี่ ในการทําความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาทําความสะอาดและน้ำยาทําลายเชื้อ อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
-สําหรับส่วนห้องปรับอากาศ จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน หรือมีการฟอกอากาศที่ มีประสิทธิภาพ สามารถกรองฝุ่น PM2.5 แบคทีเรียและไวรัสได้

การเตรียมการสำหรับผู้รับบริการ
-ผู้รับผิดชอบสถานที่ สื่อสารข้อมูลความรู้ คําแนะนําแก่ ผู้รับบริการ โดยประชาสัมพันธ์กระบวนการ และการป้องกันตนเองที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ เช่น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด เป็นต้น
-ผู้รับผิดชอบสถานที่ คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้รับบริการก่อนเข้าใช้บริการ
-สําหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้ ไอจาม หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือได้รับการสอบถามด้วยวาจา ว่ามีอาการไม่สบายหรือไม่ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้น ต้องใส่หน้ากากอนามัย และมีสถานที่แยกการ ให้บริการจากลูกค้าปกติ ก่อนส่งตัวไปรักษา
-ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ที่บริเวณประตู ทางเข้าสถานประกอบการทุกครั้งก่อนเข้ามาใช้บริการ และทําความสะอาดมือสม่ำเสมอ
-กําหนดให้ผู้รับบริการทําความสะอาดอุปกรณ์ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง
-แนะนําให้ผู้รับบริการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อม โดยไม่จําเป็น

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อสรุปว่าสนามกอล์ฟแต่ละแห่งจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 1 พ.ค.นี้ได้เลยหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดอีกครั้งว่า จะอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการหรือไม่ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้สั่งการให้สนามกอล์ฟเป็น 1 ใน 8 สถานที่ที่จะผ่อนปรนให้สามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้งในวันที่ 1 พ.ค.นี้ แต่จะรอการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครอีกครั้ง

*ค้นหาโปรโมชั่นสนามกอล์ฟอื่นๆ จากทั่วประเทศที่ HotGolf รวบรวมไว้มากที่สุดได้ที่ https://bit.ly/2QxfCv2 หรือเข้าร่วมไลน์กลุ่ม Line OpenChat #HotGolf #GreenFeeMart รวมทุกโปรโมชั่นสนามกอล์ฟได้ที่คลิก https://bit.ly/2MnVBYz